top of page

ครอบครัวกางใจ

SI13.HEIC

คุณแม่เชอรี่
2565

วันนี้ก็ยังคิดถึง พึ่งพูดกับพ่อว่า บ้านกางใจทำให้ลูกโตขึ้นมาก จิตใจมั่นคงมากขึ้น ตอน 3 เดือนก่อนที่ไปบ้านกางใจวันแรก ยังร้องไห้ที่ต้องแยกกับแม่อยู่เลย มาวันนี้เดินเข้าโรงเรียนอย่างมั่นคง ไม่งอแง ดูแลตัวเองได้ดี และเริ่มมีความอยากแบ่งปันให้เพื่อน 

บ้านกางใจได้ขยายพื้นที่ในใจของน้องให้เติบโตจริงๆ ค่ะ

 

อยากขอบคุณครูไนซ์และทีมจากใจ

ไว้ปิดเทอมจะพากลับไปเรียนรู้ใหม่นะคะ

bottom of page