top of page

การรับสมัคร

IMG_2611.jpg
เกณฑ์การรับสมัคร

เด็ก ๆ ที่มีอายุ 2 – 4 ขวบ
ที่พร้อมเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันที่บ้านกางใจ

IMG_2579_edited.jpg
เวลาเรียน

สำหรับเด็ก 2-2.6 ขวบ
เดือนแรกของการมาเรียน
เริ่มเรียนเวลา 8:30 -12:00 น 
หลังจากนั้นคุณครูและครอบครัวจะพูดคุยพัฒนาการเด็กร่วมกันอีกครั้งเพื่อประเมินและวางเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับต่อไป

สำหรับเด็กที่มีอายุ 2.6 ขวบขึ้นไป
เริ่มเรียนเวลา 8:30 -13:00 น
(* ไม่มีการนอนกลางวัน)
ผู้ปกครองสามารถรับช้าสุด 14:00 น 

IMG_2705.jpg
รายละเอียดค่าแรกเข้า

ก่อนเรียน 

ครูมีการพูดคุยพัฒนาการของเด็กร่วมกับ
คุณพ่อคุณแม่ก่อนเรียน 45 นาที

เพื่อวางแผนเป้าหมายการเรียนรู้รายบุคคล
อย่างมีคุณภาพ

ระหว่างเรียน

ครูมีการสรุปการเรียนรู้ทุกวัน พร้อมสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องอยากขอปรึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก สามารถนัดหมาย
พูดคุยกับคุณครูได้ตามเวลาที่สะดวก

 

58763.jpg
เอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน    1 ฉบับ

สำเนาสูติบัตรเด็ก     1 ฉบับ

รูปถ่ายเดี่ยวของเด็ก   1 รูป

สำเนาการชำระค่าเรียนและค่าแรกเข้า 1 ฉบับ

Home27.jpg
อาหารและของว่าง

อาหารว่างเช้า

อาหารเที่ยง

พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล 

bottom of page