top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

ศิลปะจากสีดอกไม้

👩‍🎨 🌼 🎨 🖼

วันนี้ลองทำศิลปะจากสีดอกไม้ที่ปลูกไว้ ตกเเต่งด้วยกิ่งก้าน ใบไม้รอบตัว โรยด้วยเปลือกไข่ สีที่ออกมาใกล้เคียงกับที่คาดไว้เลย ❤☺️Comments


bottom of page