top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนบ้างกางใจ

รากผักบุ้ง

หลังจากเด็ดผักบุ้งกันเรียบร้อย

ด้วยความสงสัย : ถ้าพวกเราเอารากผักบุ้งที่ตัดไว้ไปปักลงในดินมันจะโตต่อไหมนะ? ทดลองกันเลย!!
Comentários


bottom of page